Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE  PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH I PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ: www.rehconcept.pl

Podczas korzystania zestrony internetowej: www.rehconcept.pl (zwanej dalej „stroną internetową RehConcept” przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

Informuję:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Przemysław Mielniczek, prowadzący praktykę fizjoterapeutyczną pod nazwą „RehConcept”, w  Krakowie (kod: 30-715), przy ul. Saskiej 9/5, tel.:  691 065 991, adres mailowy: przemysław.mielniczek@gmail.com, zwany dalej Administratorem.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

A. FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW

 1. W związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego na stronie internetowej RehConcept przetwarzane są następujące dane osobowe:  imię, nazwisko,  dane teleadresowe. Dane te  są niezbędne  w celu udzielenia  odpowiedzi/informacji na zadawane w formularzu pytania skierowane do Administratora  (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Jeżeli wypełniając formularza kontaktowy  zamieści Pani/Pan dobrowolnie prywatne pytania i wiadomości o charakterze danych osobowych, innych niż dane o stanie zdrowia,  dane te będą przetwarzane w celu udzielania  odpowiedzi/informacji na zadawane w formularzu pytania skierowane do Administratora  (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. Jeżeli wypełniając formularza kontaktowy zamieściPan/Pani, dobrowolnie,  informacje na temat stanu zdrowia (których nie wymagamy), wówczas niezbędne jest aby wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia które stanowią szczególną kategorię danych osobowych (na podstawie art. 9, ust. 2, lit. a RODO). Bez otrzymania zgody nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane pytanie jeśli będzie ono miało związek z informacjami na temat stanu zdrowia i informacje te zostaną natychmiast usunięte.

B. UMAWIANIE/REJESTRACJA WIZYT PPRZY UŻYCIU WTYCZEK (FORMULARZY) PRZEKIEROWUJĄCYCH DO ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

Znany Lekarz

Może Pani/Pan umówić  wizytę w RehConcept poprzez serwis internetowy: ZnanyLekarz. Na stronie internetowej RehConcept udostępniona jest tzw. „wtyczka”, przekierowująca  bezpośrednio do systemu rejestracji wizyt serwisu internetowego ZnanyLekarz. W związku z tym, przetwarzane są Pani/Pana następujące dane osobowe: 

 1. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 2. Dane teleadresowe (adres mailowy, numer telefonu  pacjenta),
 3. Dane o stanie zdrowia,
 4. W  przypadku umówienia wizyty dla osoby małoletniej również dane identyfikacyjne oraz teleadresowe opiekuna prawnego tej osoby.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym ZnanyLekarz jest ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000347997, NIP 7010224868.

Dane te będą przetwarzane w celu umówienia wizyty za pomocą e-rejestracji oraz w celu informowania o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty, odwołaniu wizyty lub zmianie terminu wizyty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) przetwarzane są na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody  art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Administrator nie ma dostępu do danych osobowych wprowadzonych to formularza rejestracyjnego serwisu internetowego ZnanyLekarz.

Informacje na temat ochrony danych osobowych przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. znajdują się pod następującym linkiem: https://www.znanylekarz.pl/gdpr/landing

Facebook

Może Pani/Pan umówić  wizytę w RehConcept również poprzez nasz portal w serwisie społecznościowym Facebook.  Na stronie internetowej RehConcept udostępniona jest  tzw. „wtyczka społecznościowa”, przekierowująca  na fanpage Administratora prowadzony na Facebooku pod nazwą: Reh Concept Przemysław Mielniczek.

W związku z tym, przetwarzane są Pani/Pana następujące dane osobowe: 

 1. Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),
 2. Dane teleadresowe (adres mailowy, numer telefonu  pacjenta),
 3. W  przypadku umówienia wizyty  dla osoby małoletniej również dane identyfikacyjne oraz teleadresowe opiekuna prawnego tej osoby.

Dane te będą przetwarzane w celu umówienia wizyty  za pomocą e-rejestracji lub rejestracji telefonicznej  oraz w celu informowania o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty, odwołaniu wizyty zmianie terminu wizyty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie internetowej: www.rehconcept.pl  z wtyczki  społecznościowej serwisu Facebook (przekierowanie do fanpage Administratora,  przycisk Lubię to!, Udostępnij) i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ Dane te obejmują informacje o aktywnościach/zachowań na stronie internetowej Administratora (np. informacje o urządzeniu z którego korzysta użytkownik, adres IP, identyfikator używanej przeglądarki) niezależnie od tego, czy osoba przeglądająca stronę internetowa  ma konto na Facebooku i czy jest zalogowana do Facebooka).

C. USTALENIE DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ

Dane osobowe o których mowa w pkt. A będą przetwarzane przez Administratora – w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z korzystaniem ze strony internetowej RehConcept, w tym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe, w tym dane dotyczące Państwa zdrowia mogą zostać przekazane następującym podmiotom: 

 1. Facebook Ireland Ltd.,
 2. ZnanyLekarz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 3. Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora,
 4. Podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych Administratora, w tym udostępniające serwery z których korzysta Administrator,
 5. Osobom przeprowadzającym kontrolę/postępowanie dyscyplinarne z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów na podstawie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 6. Doradcom prawnym.

Pozostałe dane osobowe (inne niż dane dotyczące zdrowia) mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym działania marketingowe i księgowe.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu odpowiedzi na zadane pytania lub umówienie wizyty. 

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami i wówczas będzie wynosić 10 lat. 

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE  W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach szczegółowo określonych w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

WYCOFANIE ZGODY (art. 7, ust. 3 RODO)

W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dostęp do danych osobowych (art. 15 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o profilowaniu, w tym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto może Pani/Pan otrzymać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Administratora

Sprostowanie danych osobowych (art. 16 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych–prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach: 

 • gdy Pani/Pana dane osobowe nie będą już potrzebne Administratorowi do celów dla których zostały zebrane,
 • gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie będzie innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 • gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw o którym mowa w art. 21 RODO,
 • gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,
 • gdy Pani/Pana dane osobowe będą musiały zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator będzie mógł jednak w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (wszystkie lub niektóre) z uwagi m.in. na ciążące na nim obowiązki prawne lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

 • jeżeli zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni;
 • gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem a zamiast ich usunięcia zażąda Pani/Pan ograniczenia ich przetwarzania. 
 • gdy Administrator nie będzie już potrzebował Pani/Pana danych osobowych do celów dla których zostały zebrane, ale będą one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych –osobowych (art. 20 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania aby Administrator przekazał Pani/Panu dane osobowe – w ustrukturyzowanym formacie. Dane te może Pani/Pan przesłać dowolnemu podmiotowi. Może Pani/Pan również zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane osobowe innemu, wskazanemu podmiotowi, o ile z przyczyn technicznych będzie to możliwe. 

SPRZECIW (art. 21 RODO)

Przysługuje Pani/Panu również prawo, w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gromadzonych w celu kontaktowania się z Panią/Panem w związku z umówioną wizytą (potwierdzanie, anulowanie, zmienianie terminów wizyt) lub w celu profilowania .

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o umówionych wizytach, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych.

REALIZACJA PRAW

Realizacja powyższych praw może nastąpić: pisemnie na wskazany powyżej adres Administratora, mailowo na adres email: przemysław.mielniczek@gmail.com lub osobiście pod adresem Administratora. 

Przed realizacją uprawnienia do wycofania zgody, złożenia sprzeciwu oraz pozostałych praw Administrator dokona identyfikacji czy osoba składająca oświadczenie jest osobą której dane są przez niego przetwarzane.

VI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, lub innego uprawnionego organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.